Bestuurlijk netwerk

 

Het Regionaal zorgnetwerk Leeuwarden en omstreken staat voor domeinoverstijgende samenwerking tussen preventie, welzijn en zorg rondom de kwetsbare burger/cliënten/patiënten in de regio Leeuwarden en omstreken, waarbij elke partner ook een eigen rol heeft in de keten. Met de ambitie om:
 • Uiteindelijk te komen tot meer gezondheid voor de populatie,
  verbeterde (ervaren) kwaliteit van zorg door de burger/cliënt/patiënt,
  gelijkblijvende of afname van kosten per hoofd van de bevolking
  en verbeterde tevredenheid van de zorgverlener (‘Quadruple Aim’).
 • De beschikbare personele capaciteiten en middelen zo goed mogelijk
  te benutten.
 • Efficiënt met elkaar samen te werken waarbij het algemene belang
  prevaleert boven het eigen organisatiebelang.
 • Een krachtig en duurzaam bestuurlijk netwerk te vormen, waarbij
  thema`s gekozen worden met praktische uitwerking in regiegroepen.
 • Het gezamenlijk concretiseren van (landelijke, provinciale en regionale)
  thema`s naar praktische uitvoering in de eigen regio
  (implementatiekracht).
 • Provinciale bestuurlijke afstemming vindt plaats op een andere tafel(s),
  onder andere Seker en Sûn.
 • Bestuurlijk commitment in de regio maakt dat er daadwerkelijk
  gezamenlijke keuzes worden gemaakt in het vormgeven van Passende
  Zorg/JZOJP.
 • Er wordt ontdubbeld, geprioriteerd en er wordt gezamenlijk ingezet op
  JZOJP om met elkaar de uitdagingen (uit de regioanalyse)
  aan te pakken en om effectief om te gaan met de beschikbare
  capaciteit aan zorgprofessionals en middelen. Dit gaat leiden tot een
  transformatieplan en een IZA aanvraag bij de zorgverzekeraar.

SAMENWERKING BINNEN HET REGIONALE ZORG NETWERK LEEUWARDEN E .O.
Door samenhang te creëren wordt gestreefd naar integrale zorg en een integraal zorgaanbod voor kwetsbare ouderen. Het netwerk rondom de kwetsbare ouderen kan als blauwdruk of kapstok dienen om in de toekomst ook meerdere thema’s of domeinen aan op te hangen. De gezamenlijke ondersteuning van het netwerk moet de kwaliteit van samenwerking en projecten verbeteren en als smeerolie dienen om de samenwerking te optimaliseren.

ROL/TAAKVERDELING BINNEN DE NETWERK STRUCTUUR:
Binnen deze gelaagde structuur wordt samengewerkt vanuit gelijkwaardigheid. De samenstelling van een groep is op basis van bij het onderwerp betrokken (zorg)partners en betreft soms
medisch/verpleegkundig professionals, managers, burgers en/of stafadviseurs of een mix van functies.

HOE IS HET NETWERK GEORGANISEERD:

 • Bestuurlijke netwerkstructuur is er om overzicht te houden, gezamenlijk commitment om knelpunten in de regio aan te pakken en als ‘het nodig is, over de eigen schaduw heen te stappen’ om thema`s te ontdubbelen en prioritering aan te brengen.
 • Het bestuurlijke netwerk komt vier keer per jaar bijeen en heeft een agendacommissie die vergaderingen voorbereidt.
 • Transmuraal bureau: het zorgnetwerk wordt gecoördineerd, ondersteund en geadviseerd door een ‘Transmuraal bureau’, 3 partijen investeren hierin door 3 medewerkers hiervoor beschikbaar te stellen: KwadrantGroep/Noorderbreedte (gezamenlijk), ROS Friesland en MCL. Het gaat om het bestuurlijk netwerk én alle groepen (regie-,klankbord-, werk-) ondersteunen bij coördinatie, verbinding met elkaar en met bijv. provinciale trajecten, agendavoering ,verslaglegging, planning, etc.

Er wordt gewerkt met regiegroepen, werkgroepen en klankbordgroepen;

 • De regiegroepen zijn verbonden aan een bepaald thema om uit te werken, waarbij zij fungeren als opdrachtgevers voor de werkgroepen. Tevens zorgen de regiegroepen voor verbinding met de provinciale programma’s en ontwikkelingen.
 • De regiegroepen worden inhoudelijk gevoed en ondersteund door de klankbordgroepen. Deelnemers in de regiegroepen hebben mandaat om beslissingen te nemen.
 • Er altijd duidelijk wie de trekker is van de regiegroep; deze trekker heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het werk van de regiegroep;
  partners kiezen zelf de trekker.
 • Binnen de regiegroep worden altijd afspraken gemaakt over inzet van capaciteit, middelen, bijdrage per partner en mandaat.
 • Iedere regiegroep vindt een vorm om de andere partners inzicht te geven in perspectief, voortgang, tussenresultaten.
 • Regiegroepen dragen zorg voor afstemming met provinciale programma’s en ontwikkelingen en voor implementatie in de wijk/praktijk.
 • De klankborden zijn divers, samenstelling burgers/cliënten/cliënten, huisartsen en specialisten, medici rond de oudere cliënt (klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde) en verpleegkundigen in diverse settingen.

De klankbordgroepen hebben als taak om vanuit hun deskundigheid/ervaring knelpunten te signaleren en op vraag van de regiegroepen mee te denken, oplossingsrichtingen te toetsen en te ondersteunen bij de uitvoering van projecten. Binnen het netwerk zijn tot nu toe 4 regiegroepen ingericht en 3 transmurale klankbordgroepen.

Lodewijk Oostra

Coördinator Transmurale Zorg Netwerk Leeuwarden

Deel deze pagina

Samenwerken voor een gezonde toekomst, waarin zorg en welzijn hand in hand gaan voor een bloeiende gemeenschap. Regionaal Zorgnetwerk Friesland en omstreken - Sterker Samen.

magnifiercrossmenuchevron-down